SFI-teater är en metod utvecklad av oss, utifrån drama- och socialpedagogik. Vi lär ut svenska genom teater. Vår metod är att arbeta med improvisation och gestaltning och alltid utgå från våra deltagares egna erfarenheter.

Utan prestationskrav skapas situationer där deltagarna använder språket som medel. Kommunikationen är målet, oavsett om den sker genom kroppsspråk, mimik eller tal.

Vår metod bygger på idén att det bästa sättet att lära sig ett språk på är genom att göra fel, prata och glömma prestationskrav. Genom att överdriva och improvisera skapar vi en atmosfär där våra deltagare vågar pröva sig fram och ta plats. På så sätt hjälper de varandra och utvecklas snabbt i svenska.

Vi arbetar med  bland annat kroppsuppvärmning, teaterövningar, röstövningar, koncentration samt vår egen modul kropp&ord. Vi använder oss av improvisationsteater för att skapa dramatiska situationer, där språket får ett sammanhang. Deltagaren lär sig orden genom att språket blir kopplat till en riktig situation som hen har varit med att skapa.

Vår undervisning utgår från deltagarnas styrkor och erfarenheter. Förutom ren språkinlärning ligger vårt fokus på att våra deltagare ska uppleva en stark känsla av sammanhang och begriplighet i klassrummet. Vi arbetar medvetet med kroppsövningar för att bygga styrka, balans och koordinationsförmåga. Vi arbetar också med att öva upp självförtrondet till sin associationsförmåga i klassrummet.

Vi startade vårt samarbete med Centrum för Vuxenutbildning i Sundbyberg under vårterminen 2011. Sfi-teater fungerar där som ett komplement till den ordinarie svenskundervisningen. Under hösten 2012 arbetade vi även på SFI Tensta, genom Rätt Steg. Vi har även arrangerat workshops
på andra skolor. På SFI-teater arbetar vi tätt med ordinarie SFI-lärare, genom att exempelvis jobba utifrån samma tema. På så sätt kan deltagarna känna att våra lektioner blir ett komplement till undervisning och ingå i ett större sammanhang.