Vad är Sfi-teater?

Sfi-teater är en andraspråksinlärningsmetod  som främst verkar i Stockholm och fungerar som ett komplement till ordinarie svenska som andraspråksundervisning. Sfi-teater drivs av Micaela Enciso, Catrine Nilsson och Susanna Forsberg. Vi arbetar främst på Centrum för Vuxenutbildning i Sundbyberg.

När startade Sfi-teater?

Sfi-teater startade 2010. Kort därefter fick vi möjlighet att testa vår metod genom ett tolv veckors pilotprojekt på Centrum för Vuxenutbildning i Sundbyberg. Efter projektperioden var färdig, blev vi anställda under vårterminen 2011 på Centrum för vuxenutbildning i Sundbyberg. Under hösten 2012 arbetade vi även på SFI Tensta, genom Rätt Steg. Vi har också arrangerat workshops på flera andra skolor runtom i Sverige.

Varför Sfi-teater?

Catrine Nilsson upplevde under en längre vistelse i Spanien hur viktigt det var att behärska majoritetsspråket, för att upprätthålla sin identitet och självständighet. Väl tillbaka började hon att fundera på hur teater kunde användas för att främja språkinlärning för personer som inte talar svenska. Tillsammans med Riccard Badiali Slettengren och Susanna Forsberg startade hon sedan Sfi-teater. Tillsammans med Frida Roa Weijdenhaijn och Micaela Enciso har de sedan utvecklat metoden till det den är idag.

Metoden har sedan dess utvecklats kontinuerligt, men bygger fortfarande på samma princip: att utgå från teater och drama för att lära ut ett andraspråk.

Vad är Sfi-teaters metod?

Metoden utgår från främst tre delar: dramapedagogik, socialpedagogik och applied theatre. Vi som arbetar med Sfi-teater har alla olika utbildningar, och genom att blanda vår kunskap och erfarenheter har vi byggt upp vår verksamhet och arbetssätt.

Vår utgångspunkt är att varje individ har ett behov av samt möjligheten att vara skapande och kreativ. Detta är ett tankesätt som genomsyrar hela vårt arbete. Vi strävar också efter att förbättra deltagarens välmående och självkänsla i en andraspråkskontext.

Sfi-teaters undervisningsmetod bygger på idén att testa sig fram i andraspråksproduktion genom olika gestaltande och estetiska uttrycksformer. Genom att överdriva och improvisera skapar vi en atmosfär där våra deltagare vågar pröva sig fram och ta plats. På så sätt hjälper de också varandra och utvecklas i svenska som andraspråk. Utan prestationskrav skapas situationer där deltagarna använder språket som medel. Kommunikationen är målet, oavsett om den sker genom kroppsspråk, mimik eller tal.

För att nå dit arbetar vi med kropps- och röstövningar, både i avslappnande och stärkande syfte. Genom att värma upp kroppen och rösten ger vi möjlighet att befästa ord via repetition, ha fokus på uttal och samtidigt arbeta aktivt för att släppa på eventuella spänningar. I stor utsträckning använder vi oss vidare av det nya ordförrådet i våra gestaltningsövningar. Vi arbetar medvetet med kroppsövningar för att förbättra den fysiska hälsan genom att bygga styrka, balans och koordinationsförmåga.

Sfi-teater arbetar kontinuerligt med dramaövningar, där vi genom att skapa fiktiva situationer provar på olika identiteter, övar argumentation på svenska och stärker associationsförmågan. Dessa scener ger språket ett sammanhang och motiverar deltagaren att utveckla sitt ordförråd. Utifrån scenerna, arbetar vi vidare med abstrakta begrepp, då vi redan stött på dem under improvisationsmomentet.

Ett komplement till ordinarie Sfi-undervisning?

Sfi-teater har som mål att närma sig ett nytt ämne från olika håll och med olika pedagogiska verktyg för att erbjuda deltagaren möjlighet att kunna tillgodogöra sig kunskap på olika sätt. Undervisningen utgår från deltagarnas styrkor och erfarenheter.

Sfi-teater arbetar tätt med ordinarie SFI-lärare och följer därmed SFIs kursplaner. Sfi-teater arbetar med olika spårvägar och undervisningen är anpassad utifrån de olika målgrupperna. Eftersom Sfi-teater arbetar främst  med spårväg 1 har undervisningen och arbetsmetoderna utvecklats och anpassats framförallt till denna målgrupp.

Våra pass består av två delar; ett  teater- / dramabaserat pass och ett teoretiskt pass, där vi har efterarbete. Under efterarbetet ligger fokus på att implementera och bearbeta de ord, begrepp och meningar vi arbetat med under teater- / dramapasset, men nu med fokus på att föra över det från det muntliga till det skriftliga språket. Målet med arbetet är att sätta kunskapen i process.

Förutom ren andraspråksinlärning ligger vårt fokus på att våra deltagare ska uppleva en stark känsla av sammanhang och begriplighet i klassrummet. Genom att ingå i arbetslag med ordinarie lärare kan vi som pedagoger enkelt samarbeta utifrån samma teman, vilket skapar trygghet, repetitionsmöjlighet och en känsla av sammanhang för deltagaren.